Årsmelding 2018

Foto: Eivind Rinde

Om Tromsø Forskningsstiftelse

Tromsø forskningsstiftelse (TFS) er opprettet av Trond Mohn i stiftelsesdokument av 28. mars 2007 og har som formål å støtte langsiktig grunnleggende forskning og forskningsfremmende tiltak, herunder forsknings-strategiske rekrutteringstiltak, ved UiT Norges arktiske universitet (UiT). Stiftelsen kan også støtte tilsvarende formål ved andre institusjoner i landsdelen når dette innebærer samarbeid med UiT.

Stiftelsen har til sammen fått 400 MNOK av Trond Mohn. Midlene skal deles ut innen 2025.

Tromsø, Foto: Truls Tiller

Om Tromsø Forskningsstiftelse

Markedsverdi - plasseringer i MNOK

Utbetalt til satsinger i MNOK

Gave fra Trond Mohn i MNOK

Ved utgangen av 2018 var markedsverdi av TFS’s investeringer i aksjer og verdipapirer 317,2 MNOK, i tillegg er det en fordring på påløpte renter 6,6 MNOK og bankkonto knyttet til denne 1,5 MNOK. Samlet gir dette en markedsverdi på plasseringer på 325,3 MNOK. Styret i stiftelsen vedtar årlig stiftelsens forvaltningsstrategi i tråd med stiftelsen overordnede formål og virkeperiode og stiftelsens kapital er forvaltet i henhold til denne.

I 2018 har stiftelsens kapital blitt forvaltet av SpareBank 1 Kapitalforvaltning. Styret i stiftelsen holdes løpende orientert om aktiviteten i henhold til forvaltningsstrategien og resultatene av denne.

Kapitalen er plassert i ulike typer obligasjoner med god likviditet, samt i obligasjoner utstedt av industriforetak, egenkapitalbevis og ulike typer norske og internasjonale fond. Også disse plasseringene er likvide.

Styret er klar over risikoen for verdisvingninger i finansmarkedene og har lagt til grunn en bred diversifisering i investeringsstrategien, både med hensyn til aktivaklasser og antall posisjoner innenfor den enkelte aktivaklasse.

Forvaltningen av stiftelsens kapital har historisk oppnådd god avkastning. 2018 var et krevende år i finansmarkedene generelt og stiftelsen oppnådde en svakt negativ avkastning på -2.741.382 (-0,8%).

Foto: Eivind Rinde

Stiftelsens tildelinger og virksomhet

Stiftelsens overordnede mål er å omsette stifterens intensjoner og pengegaver til god forskning – til beste for samfunnet som i neste omgang skal få nytte av forskningsvirksomheten.

Per 31.12.18 er det bevilget totalt 373,1MNOK. Av dette er totalt 172,0 MNOK utbetalt. Stiftelsens totale prosjektgjeld er således 201,1 MNOK. Av dette er totalt 42 MNOK kortsiktig gjeld som kan komme til utbetaling i løpet av 2019.

Stiftelsen praktiserer at tildelinger kostnadsføres når vedtak er fattet (avtale blir signert i ettertid).

I 2018 har TFS vedtatt å forplikte seg til å bidra med totalt 46,3 MNOK til 5 ulike prosjekter. Tildelinger er konsentrert om flerårige prosjekter som kan bidra til kompetansebygging og tematiske forskningssatsinger. I tillegg til gavene fra TFS, bidrar også mottakerinstitusjonene med egne midler og ressurser til prosjektene. Felles for alle prosjektene er at mottakerinstitusjonen (UiT) i tillegg søker om statlig gaveforsterkning.

TFS har i 2018 utvidet sitt samarbeid med søsterstiftelsen Trond Mohn stiftelse (TMS), der det har vært arbeidet frem et felles forskningsprogram i nukleærmedisin/PET som trolig vil bli styrebehandlet tidlig i 2019. TFS og TMS har også hatt en felles satsing innen antibiotikaresistens (AMR), men med separate søknads-prosesser. TFS allerede har vedtatt tildeling til UiTs sterke AMR miljø, mens TMS har gjennomført en nasjonal utlysing innen tematikken, der med et sterkt Tromsømiljø som en av finalistene (avgjøres i januar 2019).

Bevilget i MNOK

Utbetalt i MNOK

Til utbetaling i 2019 i MNOK

Foto: Eivind Rinde

Kompetanse

Stiftelsen vedtok i 2015 å opprette, i samarbeid med UiT, et fireårig rekrutteringsprogram – TFS Starting Grant – for å fremme rekruttering av fremragende unge forskere til UiT. Programmet omfatter alle universitetets fakulteter og UiT nominerte åtte kandidater hvorav fire gikk videre til finalerunden. Stiftelsen vedtok i 2018 å bevilge midler til to fremragende unge forskere etter en grundig ekstern evalueringsprosess. Til sammen ni kandidater er til nå rekruttert til TFS Starting Grant programmet.

TFS Starting Grant Call 2018

11,1 MNOK

Andreia Plaza-Faverola, NT fak, Tectonic Stress Effects on Arctic Methane Seepage (SEAMSTRESS)
prosjektperiode: 4 år

12,0 MNOK

Jason Rothman, HSL fak – Heritage-Bilingual Linguistic Proficiency in the Native Grammar (HeLPiNG): Charting and Explaining Differences prosjektperiode: 4 år

Foto: David Jensen / UiT

Åtte av ni TFS Starting Grant forskere er rekruttert internasjonalt. Det forventes at forskerne skal kvalifisere seg til å vinne fram i konkurransen om annen ekstern finansiering fra kilder som NFR og EU i løpet av perioden. Flere har allerede hatt fremgang her, Eva-Stina Edholm fikk tildeling fra NFR sitt HAVBRUK program, Andreia Plaza-Faverola hadde i løpet av evalueringsprosessen for TFS Starting Grant lykkes med prestisjetung tildeling fra Frinatek, NFR.

TFS og TMS Matematikk Starting Grant-forsker Cordian Riener fikk nylig støtte fra et Europeisk nettverk gjennom Marie Sklodowska-Curie Innovative Training Networks (ITN). TFS Starting Grant-forsker Kathrin Helen Hopman har bemerket seg på flere områder, hun har fått tilslag på støtte til et stort NordForsk finansiert prosjekt/Consortium; Nordic Consortium for CO2 conversion, hun ble tildelt likestillingsprisen ved UiT i 2018, hun var initiativtaker til utstillingene «Trodde du?» og «Nordic CO2 Days», samt at hun har fått fast stilling som førsteamanuensis ved UiT.

Foto: David Jensen / UiT

AURORA OUTSTANDING programmet startet opp høsten 2018. Dette er et forum for 15 unge fremdragende forskningsledere ved UiT, og deriblant seks innehavere av TFS Starting Grant og en fra TFS/TMS Matematikk satsing. Programmet har så langt fått gode tilbakemeldinger fra deltakerne, og det dekker behov som etablering av nasjonale og lokale nettverk, og fordi de fleste er i ferd med å bygge sine forskningsgrupper omhandles et bredt spekter av relevante tema som økonomistyring, ledelse og personaladministrasjon. Det er ønskelig at forumet bidrar til erfaringsdeling og faglig fellesskap på tvers av faggrenser, og på den måten gjøre etableringen av egen forskningsgruppe ved UiT lettere.

Foto: Eivind Rinde

Tematistke satsinger

Tildeling: 4,3 MNOK

COAT Tools + – New tools for Climate-ecological Observatory for Arctic Tundra, Prosjektleder Rolf Anker Ims, BFE fak, prosjektperiode: 4 år

Foto: Eivind RInde

Tildeling: 6 MNOK

Arctic ABC East, prosjektleder Jørgen Berge, BFE-fak, prosjektperiode: 4 år

Foto: Eivind RInde

Tildeling: 18 MNOK

CANS – Tenure track positions in Human Microbiota, Marine Microbiota, and Systems Biology within the Centre for New Antibacterial Strategies, prosjektleder Arnfinn Sundsfjord, prosjektperiode: 6 år

Foto: David Jensen / UiT

Åpning av nytt PET-senter ved UNN 1. juni 2018, fra venstre Tom Chr. Adamsen, UiB/HUS, Jon Erik Holtedahl, Siemens Healthineers, Nina Kleven-Madsen, HUS, Marianne L. Stokkan, St Olavs hospital. Foto: Oddveig Åsheim

Planer for tildelinger i 2019

I november 2018 offentliggjorde stiftelsen en ny utlysing:

  • 4-årige TFS Starting Grant Call 2019 for fremragende unge forskere med søknadsfrist 15. februar 2019.

Forskningsprogram i nukleærmedisin/PET i samarbeid med TMS (avgjøres våren 2019).

Styret arbeider aktivt med å identifisere gode prosjekt i samsvar med stiftelsens tildelingsstrategi.

Den første tildeling til Mohnprisen ble delt ut i januar 2018 under Arctic Frontiers. Prisen ble delt mellom professor emeritus Edddy Carmack og forskningsgruppen bak The Meaning of Ice. Foto: Terje Mortensen/Arctic Frontiers

Stiftelsens synlignet

Stiftelsen har i 2018 fortsatt arbeidet med økt synlighet for forskningen som finansieres og har i den sammenheng valgt å bruke stiftelsens årsmarkering som et viktig tiltak. Årets tildelinger til to fremragende unge forskere (TFS Starting Grant), samt stiftelsens største enkelttildeling til et prosjekt CANSble markert ved årsmarkering ved UiT den 15.11.2018 på BFE-fakultetet. Arrangementet samlet ca 100 personer og ga fin oppmerksomhet omkring stiftelsens aktivitet.

Stiftelsen har publisert ny nettside, har tatt i bruk Facebook og sender ut nyhetsbrev ca fire ganger i året for å kunne nå ut til interessenter for å presentere resultatene av stiftelsens arbeid.

Foto: Eivind Rinde

Organiseringen av stiftelsens arbeid, likestilling og det ytre miljø

TFS Styret har hatt fire styremøter i 2018 og behandlet 45 saker. Styret har bl.a. arbeidet med implementering av ny investeringsstrategi, videreføring av oppdragsavtalen med Norinnova, og avtale med Accountor AS som ny regnskapsfører. Det har også blitt gjennomført to dialogmøter mellom UiT og TFS i 2018.

Styremøtet i september ble holdt i Alta, der det ble orientert om virksomheten og pågående prosjekter ved campus Alta som kan ha interesse for stiftelsen.

TFS og TMS har etablert et tettere samarbeid om enkelte satsinger og et tett administrativt samarbeid.

Styret består av to kvinner og tre menn. Stiftelsen diskriminerer ikke kjønn ved valg av styremedlemmer. Stiftelsen forurenser ikke det ytre miljø.

Stiftelsen har et vitenskapelig rådgivende utvalg, sammensatt av anerkjente fagpersoner, hvorav et internasjonalt medlem med god innsikt i norsk forskning. I arbeidet med vurdering av innkomne søknader benytter det rådgivende utvalget internasjonalt anerkjente forskere innen fagfeltene søknadene dekker. Utvalgsmedlemmene bistår med rekruttering av slike fagpersoner. Det skal videre kunne ta del i vurderingen av fremdriften i igangsatte prosjekter.

Stiftelsen har ingen ansatte. Administrasjonen av stiftelsen gjøres ved innleie av Unn Sørum fra Norinnova Technology Transfer AS.

Accountor AS er regnskapsfører, SpareBank 1 Forvaltning forvalter kapitalen og PWC er stiftelsens revisor.

Foto: Lars Åke Andersen

Avsluttende kommentarer

Styret kjenner ikke til noen forhold for bedømmelsen av stiftelsens stilling og resultat av virksomheten som ikke framgår av balanse, resultatregnskap, noter og styrets beretning.

Stiftelsen mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av stiftelsens eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. I samsvar med regnskapsloven bekreftes at forutsetningen for fortsatt drift er til stede.

Tromsø, den 14. mars 2019

Sveinung Hole
Styreleder

Kjell Kolbeinsen
Styremedlem

Anne Husebekk
Styremedlem

Kjell Arne Røvik
Styremedlem

Marit Reigstad
Styremedlem